Thursday, 14 February 2008

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

(၁)
ေနဝင္းဆီက ´အာဏာအေမြ`ရလိုက္ေသာ နဝတ/နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အာဏာကိုႏွစ္ (၂၀) မွ်ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ RM (လမ္းျပေျမပံု) ခ်မွတ္ၿပီး အာဏာကို ရာသက္ပန္ သိမ္းပိုက္သြားဖို႔ ျပင္ေနပါသည္။
အခုေတာ့ ၂၀၀၈ - ေမလတြင္ "ဆႏၵခံယူပြဲ" လုပ္မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။
RM အဆင့္ (၄) ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာတာက အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ NLD ကို အျပတ္ဖိႏွိပ္ပစ္ဖို႔ က ပိုၿပီးအဓိကက်သည္။ NLD ရွိေနလွ်င္ လူထုအံုႂကြမႈက အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏိုင္သည္။ `၂၀၀၇/စက္တင္ဘာအံုႂကြမႈ´ က `သန္းေရႊ ၾကံ့/ဖြံ႔ ေခါင္းမာဂိုဏ္း´ကို အႀကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ NLD ကို အျပတ္ဖိႏွိပ္ပစ္ဖို႔ကလည္း `အေျခခံဥပေဒ´ ကို အဆင့္ (၄) မွာ အတည္ျပဳၿပီးမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမွာ ျဖစ္သည္။ "တျပည္လံုးက `အေျခခံဥပေဒ´ ကို အတည္ျပဳေပးလိုက္ၿပီ၊ NLD က `ေရြးေကာက္ပြဲသစ္´ ဝင္မလား၊ မဝင္ဘဲ ဖ်က္သိမ္းခံမလား" လို႔ `နအဖ´ က ရာဇသံေပးလာလိမ့္မည္။ DASSK နဲ႔ `စကားေျပာပြဲ´ ကိုလည္း အၿပီးအပိုင္ရပ္စဲပစ္လိမ့္မည္။
NLD သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ `၁၉၈၈အံုႂကြမႈ´ ရဲ႕ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ျဖစ္သည္။ NLD ကိုကာကြယ္ၾကရပါမည္။ NLD ကိုကာကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္း နာရွာၾကရပါမည္၊ ဗကပ က ၾကံဆထားတဲ့နည္းနာကို ဒီအစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပပါမည္။ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းၿပီး လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေတြ ၾကံ ဆထားတဲ့နည္းနာမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးေလးစားစား ေလ့လာခ်င္ပါသည္။

(၂)
ဗကပ ၏ ၾကံဆခ်က္။
`လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ´ ကာလတုန္းက ဖတပလ/ဖဆပလ လုပ္ခဲ့သည့္နည္းနာကိုအခု`လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ´ကာလတြင္ ယူသံုးသင့္ပါသည္။ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီးသံုးဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၅ မွာအဂၤလိပ္က `စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း´ နဲ႔ျပန္ဝင္လာတာျဖစ္သည္။ `စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း´ ကဗမာျပည္ကို အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံရဲ႕ေရွ႕ေဆာင္မႈနဲ႔ တျဖည္း ျဖည္းခ်င္း ဒိုမီနီယံအဆင့္အတန္းေပးဖို႔ ျဖစ္သည္။ (သန္းေရႊတို႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ (RM) ကလည္း အဲဒီသေဘာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သည္။)
ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံညီလာခံလုပ္ၿပီး စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကိုဆန္႔က်င္ပါသည္။ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး၊ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းေရး၊ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္းမဲေပးေရး၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚေရး စတာေတြျဖစ္သည္။ ဤဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိုစဥ္က ဘံုအနိမ့္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ Common Minimum Programmme (CMP) ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။
ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က (CMP) ခ်မွတ္ရပါမည္။ (CMP) ထဲမွာ ဘာေတြပါသင့္သည္ဆိုတာကို ဝိိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။ အမ်ားစုႀကီးက လက္ခံ ႏိုင္မွ (ဘံု) ဟု ေခၚႏိုင္ပါမည္။ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္မွလည္း အမ်ားစုလက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီတိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိၾကသည္။ ဗကပ တြင္လည္းရွိသည္။ အဲဒါေတြက အျမင့္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၾကံဆရ မွာက ဘယ္ေလာက္အထိ ႏွိမ့္မလဲဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္သာမက စက္မႈ၊ ေျမယာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသျဖင့္ က႑ေပါင္းစံုက အနိမ့္ဆံုးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ခ်မွတ္ရပါမည္။
(CMP) တြင္နအဖ RM ကိုတိုက္ဖ်က္ေရးက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေရွ႕ဆံုးကပါသင့္ပါသည္။ စက္မႈက႑တြင္စစ္တပ္က မဆီမဆိုင္ဝင္ၿပီး ေနရာ ယူထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးပါသင့္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သံတမန္ေရးက႑မ်ားတြင္ စစ္ဘက္မွလူမ်ားမဆီမဆိုင္ ဝင္ေနရာယူ ထားတာေတြကိုလည္း သင့္ေတာ္စြာ ရွင္းလင္းေရး ပါသင့္ပါသည္။
မုခ်ပါသင့္တာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ (ၾကားကာလ) ကူးေျပာင္းေရးကာလသတ္မွတ္တာပါရမည္။ ကူးေျပာင္း ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ေစရန္ အေျခခံနည္းနာမ်ားပါသင့္ပါသည္။ ဒီကိစၥ အေရးႀကီးပါသည္။ သန္းေရႊတို႔က စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ စစ္ဗိုလ္စစ္သား မ်ားကို ေနရာခ်ထားတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ဗဟိုမွ ေက်းလက္အထိ ဝင္ေရာက္ေနရာခ်ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျဖရွင္းလို႔ မျဖစ္ပါ။ ေနဝင္း၊ သန္းေရႊတို႔ေၾကာင့္ ေနရာမွားၿပီး ေရာက္ေနသူမ်ားကို ညႇာတာေထာက္ထားရပါမည္။
ၾကားျဖတ္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ားကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ေရာကိုယ္ပါအကူအညီမပါဘဲ ေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ အျမင္ၾကည္လင္သည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ကာလတြင္ သင့္ေတာ္သည့္အဆင့္ေနရာ ေပးထားရပါလိမ့္မည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေစဖို႔ `စစ္ရပ္စဲထားသည့္အဖြဲ႔မ်ား´ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရေအာင္လည္းလုပ္ရပါဦးမည္။ ဒါကို လည္း ၾကားျဖတ္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ လုပ္ရပါမည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ႏွစ္ (၅၀) နီးပါးဖ်က္ဆီးထားခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ျပင္ရမွာျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔ျပင္ႏိုင္ဖို႔ ၾကားျဖတ္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတခု လိုပါ သည္၊ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာယူတာကို သေဘာတူပါသည္။ ဖ်က္ဆီးထားတာ မွန္သမွ်ကိုေတာ့ ျပင္ရပါမည္။ မျပင္လွ်င္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးက `ဂ်ာေအးသူ႔အေမ ႐ိုက္´ ေနပါလိမ့္မည္။ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးထားတာ ၾကာပါၿပီ။ ေနဝင္းစစ္အုပ္စု စခဲ့တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လမ္းစဥ္ေပၚလစီမ်ားကို ျပဳျပင္ပစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

(၃)
(CMP) မရွိလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ (CMP) တခု ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဗကပက မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔မဆို ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းလိုပါသည္။ အခ်ိန္ယူၿပီး ညႇိႏႈိင္းရလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ၁၉၄၅/၄၆ ကေလာက္လြယ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဟိုတုန္းက ဒုတယကမၻာစစ္ႀကီး အတြင္း ျဖတ္သန္းမႈတူၾကသည္။ ဘဝေတြကလည္း တူၾကသည္။ အားလံုးကလည္း ျပည္တြင္းမွာျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္အေတြးတူၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာကား ေတြ႔ၾကသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျခားနားၾကၿပီး အေတြးအေခၚေတြကလည္း ေထြျပားမ်ားျပားလွပါသည္။ (CMP) ကို ၾကံဆေန ဆဲမွာ အလုပ္တူလုပ္ၾကဖို႔ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
အလုပ္တူလုပ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ RM အဆင့္ (၄) `ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာက စသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေစခ်င္တာကို တင္ျပပါမည္။
သပိတ္ေမွာက္လို႔ မျဖစ္ဟုထင္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္လွ်င္ နအဖ အႀကိဳက္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ `ကန္႔ကြက္မဲ´ ေပးၾကဖို႔လူထုကို စည္း႐ံုးသင့္သည္။ ျပည္တြင္းက စည္း႐ံုးေရးလုပ္တာကို ျပည္ပက ေထာက္ကူပံ့ပိုးဖို႔ ျဖစ္သည္။
NLD က လူထုကို အခုကတည္းက (`ကန္႔ကြက္မဲ´ ေပးၾကဖို႔) ေဆာ္ၾသသင့္သည္။ NLD က ရဲရဲေရွ႕ေဆာင္ဖို႔ (၁၉၄၅/၄၆ က ဖဆပလက ေရွ႕ေဆာင္ ခဲ့သလို ေရွ႕ေဆာင္ဖို႔) လိုပါသည္။
အေတြးအေခၚအရ ေရွ႕ေဆာင္ဖို႔ေျပာတာ ျဖစ္သည္။ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ ေပးလိုက္တဲ့ DASSK ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လည္းေကာင္း၊ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေနတာသည္လည္းေကာင္း အေတြးအေခၚအရ ေရွ႕ေဆာင္မႈေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။
လူထုအတြင္း ဆင္းၿပီးစည္း႐ံုးတာကိုေတာ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားက လုပ္ပါလိမ့္မည္။ ၂၀၀၇/ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈတုန္းက သံဃာေတြ၊ လူငယ္ေတြ ေရွ႕တိုးထြက္လာတာ ရွိပါသည္။ ေနာက္ ဒီတခါထူးျခားတာက ေခတ္မီနည္းပညာကို u4129 သံုးျပဳတာျဖစ္သည္။ ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြတင္တဲ့ အေတြး အေခၚလည္း စံုပါသည္။ NLD က `ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ´ က်မွေျပာမယ္ဆိုၿပီး ေစာင့္ေနလို႔မျဖစ္ပါ။ NLD က ထြက္ေျပာသင့္ပါၿပီ။ NLD တခြန္းေျပာတာက သူမ်ားေတြ အခြန္းတရာ ေျပာတာထက္ တာသြားပါသည္။

(၄)
`ကန္႔ကြက္မဲ´ အမ်ားအျပားရဖို႔ အေတာ္လုပ္ရပါမည္။ NLD ျဖစ္ျဖစ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ တပါတီတည္းလုပ္လို႔ မျဖစ္ပါ။ နအဖက အာဏာနဲ႔ေထာက္ခံမဲ မ်ားမ်ားရေအာင္လုပ္မွာကို သံသယရွိစရာမလိုပါ။ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္တာကိုလည္း နအဖက လက္ခံမည့္အေျခအေနမရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာက သတင္း ေထာက္တခ်ိဳ႕ကို သူတို႔ ေခၚျပၾကပါလိမ့္မည္။ UN ဂမ္ဘာရီကိုလည္း တေနရာ ႏွစ္ေနရာ ေခၚျပစရာရွိသည္။ ၁၉၉၀ တုန္းကေလာက္ေတာင္မွ လြတ္လပ္မွာ မဟုတ္ ဟု ထင္ပါသည္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ `ကန္႔ကြက္မဲမ်ားမ်ားေပးၾကဖို႔´ စည္း႐ံုးရပါလိမ့္မည္။ `ကန္႔ကြက္မဲ´ က ၅၀% ေက်ာ္ၿပီး `အေျခခံဥပေဒ´ ကိုပယ္ခ်ႏိုင္လွ်င္ `ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး´ တံခါးပြင့္သြားလိမ့္မည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚလာႏိုင္သည္။ NLD က ေပၚလာတဲ့အခြင့္ေကာင္းကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ဖို႔လိုသည္။ ဘာေပးၿပီး ဘာယူမည္ဆိုတာကို NLD ပဲဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္သည္။ "CMP" ရွိထားလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္။
(၁၉၆၂) ခုႏွစ္ကစခဲ့ေသာ `စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဇာတ္သိမ္းခန္း´ ရဲ႕အစ ျဖစ္လာစရာရွိသည္။
ေရရွည္ဆြဲၿပီး လုပ္လာခဲ့ေသာ (RM) ထိုးရပ္သြားလိမ့္မည္။ (၁၉၉၀) က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ `လႊတ္ေတာ္´ ၏အခန္းျပန္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ RM အဆင့္ (၄) မွာ `ကန္႔ကြက္မဲ´ မ်ားမ်ားေပးၾကဖို႔လူထုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက ဝိိုင္းဝန္းစည္း႐ံုးရပါမည္။ ပါတီေတြရဲ႕ အေနအထား က မတူပါ။ မတူတဲ့နည္းနာမ်ားနဲ႔ပဲ လုပ္ၾကရပါမည္။ `(နအဖ) အေျခခံဥပေဒ´ ကိုဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။
`ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ အာဏာျပၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးခိုင္းတဲ့နည္း ("ျပဴေစာထီးနည္း") ကိုေတာ့ ေက်းလက္တြင္လုပ္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ `မဲခိုး မဲလိမ္ မဲပံုး ေဖာက္တာေတြ´ ကေတာ့ ဒင္းၾကမ္းျဖစ္လာစရာ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔ကႀကိဳတင္ၿပီး ၾကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္အာဏာပိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဖ်ာင္းဖ်ပန္ၾကားတာေတြ လုပ္ရပါမည္။
မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားတြင္ (၁၉၆၀) နဲ႔ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူေတြက တထြာျပလွ်င္ တေတာင္ျမင္တတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ NLD က ျပတ္ျပတ္သားသားေရွ႕ေဆာင္ပါ" လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ကိုတိုက္လွ်င္ ပစ္မွတ္မက်ယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေရႊစစ္အုပ္စုထဲက ေခါင္းမာသူမ်ားကိုပဲ ေရြးၿပီးပစ္မွတ္ ထားဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေရႊအတြင္းစည္း၀ိုင္း (inner circle) ကို ပစ္မွတ္ထားဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေနဝင္းျဖစ္ျဖစ္၊ သန္းေရႊျဖစ္ျဖစ္ လမ္းစဥ္ေပၚလစီခ်မွတ္တာမွာ `အတြင္းစည္းဝိုင္း´ ႏွင့္ ပထမဆံုးတိုင္ပင္ၿမဲျဖစ္သည္။ စည္းလား႐ိုက္ၿပီးမွက်န္သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခ်ျပတာ၊ လက္ခံေစတာျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ `အာဏာသိမ္းပြဲ´ေတြမွာ အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တာျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ စစ္အုပ္စုထိပ္ပိုင္းမွာပါေနတာကို အာဏာသိမ္းေၾကညာခ်က္ ထြက္လာမွ သိၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ DASSK ၏ ယာဥ္တန္းကို `ဒီပဲယင္း´ မွာ တုိက္ခိုက္တာလည္း `အတြင္းစည္းဝိုင္း´ က လုပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အဲဒီကိစၥႀကီး ၿပီးကတည္း က NLD ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈအားနည္း ႀကဲကြဲသြားတာျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆပါသည္။ NLD ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈကို (ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔) ၾကံ့ခိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါသည္။ အေတြးအေခၚၫႇိတာကို ဘယ္လိုအေျခအေနမွာမဆို လုပ္လို႔ရပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီလိုပဲ အေတြးအေခၚၫႇိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚၫႇိၿပီးလွ်င္ ၾကံ့ခိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
၂၀၀၇ ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ NLD လူရြယ္လူငယ္မ်ား တက္ႂကြသည့္အခန္းက ပါဝင္လာတာ ေတြ႔ရသျဖင့္ အားတက္ရပါသည္။

(၅)
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ဤအခြင့္အေရးမ်ဳိး တခါမွမေပၚဖူးပါ။ ေနာင္တြင္လည္း ေပၚလာစရာမရွိပါ။ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရျဖစ္လို႔ပဲ `ျပည္ လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ´ (Referendum) ကိုလုပ္ရတာျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္လည္း အသိအမွတ္မျပဳခ်င္ (လႊတ္ေတာ္လည္း ေခၚမေပးခ်င္၊ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးပြဲလည္းမလုပ္ခ်င္) လို႔ (Referendum) နည္းကို မလုပ္မျဖစ္လို႔လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခြင့္ေကာင္းကို လက္လြတ္မခံသင့္ပါ။ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။
`ဆႏၵခံယူပြဲ´ ကို နအဖ က ကမန္းကတန္္းလုပ္ဖို႔ ၾကံစည္လာျခင္းမွာ မိမိတို႔ကို စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ခ်ိန္ မေပးလို၍ျဖစ္သည္။ `ဆႏၵခံယူပြဲ´ ကို (၂၀၀၈) ခုႏွစ္အကုန္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသင့္မသင့္ စဥ္းစားၾကေစလိုသည္။
`ဆႏၵခံယူပြဲ´ မွာ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ရသြားလွ်င္လည္း "ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု" က ရပ္တန္႔သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ လမ္းစဥ္သစ္၊ နည္းပရိယာယ္သစ္၊ တိုက္ပြဲသဏၭန္သစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ဖို႔ သႏၷိဌာန္ခ်ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: