Saturday 8 December 2007

ျခေသၤ့မင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူ၊ ေခြးႏွင့္တူေသာ စစ္အုပ္စု

၁။
“ျခေသၤ့ဟာ သူ႔ကုိပစ္လုိက္တဲ့ အဆိပ္လူးျမား လာရာအရပ္ကုိ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈတယ္။”
“ေခြးသတၱ၀ါကေတာ့ သူ႔အပါး က်လာတဲ့ ခဲလုံးကုိသာ ေဒါသတႀကီးလုိက္လံ ကုိက္ခဲတယ္။”
ျခေသၤ့နဲ႔ ေခြးသတၱ၀ါ မကြာလား ?
အေျမာ္အျမင္ရွိသူမ်ားဟာ ျပႆနာသေႏၶတည္ေမြးဖြားရာ အေၾကာင္းတရားကုိ ရဲရဲရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တယ္။ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားကုိပယ္သတ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အက်ဳိး ဆက္ဆုိးက်ဳိးကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတယ္။
လူ႔အႏၱေတြကေတာ့ ျပႆနာရဲ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားကုိ မရွာေဖြ။ မပယ္သတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ရလဒ္ ဆုိးက်ဳိး ကုိသာ ဆတက္ထမ္းပုိး တုိးပြားေစတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနရတဲ့ ပင္မအေၾကာင္းခံတရားဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကုိ ၂၀၀၇-စက္တင္ဘာ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးကတဆင့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြက ေဖာ္ထုတ္ ျပသခဲ့ၾကတယ္။ ရလဒ္ဆုိးက်ဳိးကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖုိ႔။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ေရးကတဆင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီ ခရီးႏွင္ဖုိ႔လည္း အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။
နအဖ စစ္အုပ္စုကေတာ့ သူ႔ဆီပစ္လုိက္တဲ့ခဲလုံးကုိ ေဒါသတႀကီး လုိက္ကုိက္တဲ့ေခြးလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေရးဆုိလာ တဲ့ ရဟန္းရွင္ လူျပည္သူေတြကုိပဲ ရန္မူခဲ့တယ္။ လက္နက္နဲ႔အၾကမ္း ဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့တယ္။ လူထုအေရးေတာ္ပုံမ်ား ရဲ႕ ဓမၼတာအတုိင္း စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာလည္း လႈိင္းလုံးသၢန္ နိမ္တုံျမင့္တုံေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ ဦးက်ဳိးမသြား ခဲ့ဘူး။ နအဖ စစ္အုပ္စုသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တံေတြးျမစ္မွာ ဂၽြမ္းထုိးေမွာက္ခုံ ေျမာခဲ့ရတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ဥပကၡာျပဳခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ခံစစ္ဘ၀ကုိ လုံးလုံးက်ေရာက္ေနရၿပီ။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးအပုိင္က်ဆုံးတဲ့အထိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾက ရလိမ့္ဦးမယ္။
၂။
အမွန္နဲ႔အမွားရဲ႕အားၿပိဳင္ပြဲမွာ အဆုံးတေန႔အမွန္ကသာ ေအာင္ပြဲခံရမွာပဲ။ ဒါဟာ ေရွာင္လြဲမရတဲ့ နိယာမဧကန္ သေဘာျဖစ္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ တပြဲခ်င္းနဲ႔ ေရတုိသေဘာမွာေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ထက္သာလြန္တဲ့ လူထု အင္အားကုိ မစုစည္းႏုိင္ရင္ ယာယီအေရးမသာမႈေတြ ေတြ႔ရ ျမဲျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားရဲ႕ အဆုံးတေန႔ေအာင္ျမင္ရမႈ။ ယာယီအေရးနိမ့္ရမႈနဲ႔ အမွားတရားရဲ႕ယာယီေအာင္ျမင္မႈ အဆုံးတေန႔မွာ႐ႈံးနိမ့္ရမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လက္ေတြက်က် ဆင္ျခင္ၾကည့္ျမင္ၾကဖုိ႔လုိတယ္။ အေကာင္အထည္မဲ့ ယုံၾကည္မႈသက္သက္ တခုတည္းနဲ႔ေတာ့ အမွန္တရားရဲ႕ေအာင္ပြဲကုိ ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္ ရရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ဘက္က မွန္ေနပါ လ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ရသလဲ။ ဆန္႔က်င္ဘက္က မွားေနပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးသာသြားရသလဲ ဆုိတာေတြကုိ မွန္ကန္စြာနားလည္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲရဲ႕ သခၤန္းစာ ေတြကုိလည္း မွန္ကန္စြာနိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအခါမ်ဳိးမွာ မျမင္ရတဲ့ကံတရားဟာ ကုိးကြယ္ရာျဖစ္လာ တတ္ၿပီး ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းကဲ့ရဲ႕သၿဂႋဳလ္ အတင္းဆုိမႈေတြနဲ႔ ညီညြတ္ေရးထိခုိက္မႈဆီ ဦးတည္သြားတတ္ၾကတယ္။
တကယ္ေတာ့ အမွန္တရားဆုိတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကင္းလြတ္တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္တုိ႔ ေျပာဆုိ ေနတဲ့ အမွန္တရားဆုိတာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြရဲ ဘ၀တုိက္ပြဲအတြင္းက အေတြ႔အၾကဳံအဆက္ဆက္ကုိ စုစည္း ေပါင္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေကာင္အထည္မဲ့ တန္ဖုိး သေဘာတရားတခုပဲ။ ျပည္သူေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့တန္ဖုိး သေဘာတရားတခုဟာ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးသူ အဓမၼ၀ါဒီေတြအတြက္ေတာ့ အမွားတရားသာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြက ဖိႏွိပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲ၀င္တာကုိ မွန္တယ္လုိ႔ယုံၾကည္ေပမဲ့ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးသူေတြက ေတာ့ အဲဒါကုိဆူပူအုႂကြမႈ မင္းမဲ့လုပ္ရပ္လုိ႔ျမင္တယ္။ လူထုအုႂကြမႈကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖဳိခြဲတဲ့ သူတုိ႔လုပ္ရပ္ကုိ တရားတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူ ေသြးစည္း ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြအျဖစ္ လက္နက္အားကုိး ၿဖိဳခြဲၾကတာျဖစ္တယ္။
တရားဆုိတာ အေကာင္အထည္မဲ့သေဘာပဲ။ အမွန္တရားတခုဟာ မွန္ေနေပမဲ့ အခုိင္အမာအေကာင္အထည္ ျဖစ္လာေအာင္ အသက္မသြင္းႏုိင္ရင္ သူရဲ႕မွန္ကန္မႈနဲ႔ အစြမ္းသတၱိ ခြန္အားကုိ မျပႏုိင္ဘူး။ စိတ္ကူးပုံျပင္ထဲက တန္ခုိးရွင္ထက္ ဘာမွမလုိဘူး။ ဖိႏုိပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္လုိၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ဘ၀တုိက္ပြဲ မ်ားစြာအတြင္းက စုစည္းေပါင္းခ်ဳပ္ ခ်က္ အေကာင္အထည္မဲ့ အမွန္တရားကုိ အေကာင္အထည္ျဖစ္လာေအာင္ လက္ေတြ႔နဲ႔ အသိရွိရွိေပါင္းစပ္ၾကရျမဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခါက်မွသာ အေကာင္အထည္မဲ့ အမွန္တရား၀ိဥာဥ္ဟာ အခုိင္အမာကုိယ္ထည္ ျဖစ္တည္လာၿပီး အံ့မခန္းတဲ့တုိက္ပြဲ၀င္အင္အားႀကီးအျဖစ္ အသက္၀င္ ႐ုန္းႂကြလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံမ်ားစြာက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီ။
၃။
အားၿပဳိင္ပြဲတခုအတြင္းမွာ ေပါင္းစည္းေနတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ဟာ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အႏုိင္ရခ်င္ၾကသလုိ ႏွစ္ဘက္ စလုံးကပဲ အ႐ႈံံးမေပးလုိၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုိင္အမာအားၿပဳိင္မႈဆုိတာ ကာလအကန္႔အသတ္မဲ့မဟုတ္ဘူး။ ကာလ အကန္႔အသတ္ဆုံမွတ္တခု ေရာက္ရင္တဘက္က႐ႈံးၿပီး။ တဘက္ကႏုိင္ရမွာပဲ။ အမ်ားသိတဲ့အတုိင္း အဆုံးတေန႔ မွာ အမွန္က အမွားအေပၚမုခ်ေအာင္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာအေကာင္အထည္မဲ့ သေဘာတရားမွ်သာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိခ်ပ္သင့္တယ္။
အခုိင္အမာက်တဲ့ အႏုိင္အရံႈးဆုိတာကေတာ့ အေကာင္အထည္မဲ့သေဘာတရား သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႔အခုိင္အမာတုိက္ပြဲရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တယ္။ တုိက္ပြဲတပြဲခ်င္းရဲ႕ အႏုိင္အရံႈးကုိ ဆုံးျဖတ္တာဟာ ဘယ္ ဘက္ကမွန္တယ္။ မွားတယ္ဆုိတာ တခ်က္တည္း အေပၚမွာမတည္ဘူး။ ဘယ္ဘက္က တုိက္ပြဲလုိအပ္ခ်က္ အင္အား (လူ။ စိတ္ဓာတ္။ ႐ုပ္၀တၱဳ) ေတြကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ထက္သာလြန္ေအာင္ စုစည္းအသုံးခ်ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ အေပၚမွာတည္တယ္။ အမွန္တရား (ျပည္သူ) ဘက္ကရပ္တည္တဲ့တုိင္ေအာင္ အဲဒီအမွန္တရား သက္၀င္႐ုန္းႂကြ လာေစမယ့္ လက္ေတြ႔စည္း႐ုံးျပင္ဆင္မႈေတြမဲ့ေနရင္။ ဒါမွမဟုတ္ အနိမ့္ဆုံးလုိအပ္ခ်က္မျပည့္မီရင္ တပြဲခ်င္းမွာ မလြဲမေရွာင္သာ အေရးမသာမႈၾကံဳရမွာပဲ။
ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရး အဓမၼ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေနတဲ့တုိင္။ လက္နက္တခုတည္းကုိသာ အင္အားအျဖစ္ အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ထားတဲ့ စစ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေနတဲ့တုိင္ သူတုိ႔ကုိင္စြဲထားတဲ့ အမွားတရားကုိ ခုိင္မာတိက်တဲ့ စည္း႐ုံးျပင္ဆင္မႈ မ်ားနဲ႔ အသက္သြင္းၿပီး လက္ဦးမႈရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္ရင္ တပြဲခ်င္းအရအေရးသာမႈေတြ ရၾကတာပဲ။ အဓမၼ၀ါဒီေတြ ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဒီလုိတပြဲခ်င္းအရ အေရးသာမႈေတြကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းရင္း သက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါကုိလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အမွန္နဲ႔အမွားတုိ႔ရဲ ရွည္ၾကာတဲ့ တုိက္ပြဲသမုိင္းအေတြ႔ အႀကံဳက သက္ေသျပ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။
၄။
အာဏာလက္ရွိ အဓမၼ၀ါဒီနအဖစစ္အုပ္စုဟာ အာဏာကုိအသုံးျပဳၿပီး ျပည္သူကုိဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ စစ္တပ္၊ ပုလိပ္၊ တရား႐ုံး၊ အက်ဥ္းေထာင္စတဲ့ဖိႏွိပ္ေရးယႏႊၽရားေတြကုိ အသင့္ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္သူဖိႏွိပ္ေရးေပၚလစီေတြကုိ အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ အခုိင္အမာစည္း႐ုံးဖြဲ႔စည္းမႈေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဓမၼ၀ါဒီစစ္အုပ္စုဟာ ျပည္သူဖိႏွိပ္ေရးအတြက္ အခုိင္အမာေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ျပည္သူေတြထက္သာလြန္ၿပီး လက္ဦးမႈရယူႏုိင္ၾကတာပဲ။ ဒီလုိလက္ဦးမႈရယူႏုိင္လုိ႔လည္း တပြဲခ်င္းမွာ အသာရသြားၾကတာျဖစ္တယ္။ တခြန္းတည္းေျပာရရင္ လက္ဦးမႈဆုိတာ တပြဲခ်င္းအရ အာဏာရေနသူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္ဆုိတာပဲ။
အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထႀကီးဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀က လြတ္ေျမာက္လုိၾကတာဓမၼတာပဲ။ အဲဒီအတြက္ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲ ၀င္ၾကတာဟာလည္း တရားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့လူတန္းစား။ လူ႔အလႊာေတြအျဖစ္ အထပ္ထပ္။ အလႊာလႊာကြဲ ျပားေနတဲ့ ျပည္သူလူထႀကီးကုိ အေတြးအေခၚအရ။ ႏုိင္ငံေရးအရ။ စည္း႐ုံးေရးနဲ႔လုပ္ဟန္အရ မစုစည္းႏုိင္ရင္ စစ္ အုပ္စုထက္သာလြန္တဲ့ တုိက္ခုိက္ေရးအား ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး။ ခုိင္မာေသြးစည္းတဲ့ လူထုညီညြတ္ေရးဆုိတာမ်ဳိး ဟာ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္လာႏုိင္တာမ်ဳိးမဟုတ္။ သိစိတ္ရွိရွိ အခုိင္အမာစုစည္းမွရႏုိင္တာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ စုစည္း ညီညြတ္တဲ့ လူထုအားနဲ႔ ရန္သူကုိတုိက္ရင္း လက္ဦးမႈမဲ့ရာက ရွိရာကုိကူးေျပာင္း ယူရတာျဖစ္တယ္။ လက္ဦးမႈ ကုိ အဆက္မျပတ္တုိးခ်ဲ႕ရာက ေနာက္ဆုံးလက္ဦးမႈကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ေအာင္ပြဲရခ်ိန္ပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တုိက္ပြဲမွာလက္ဦးမႈရေအာင္။ တုိက္ပြဲအဆုံးသတ္အထိ လက္ဦးမႈကုိ မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေအာင္ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းျပင္ဆင္ၾကရမွာပဲ။
၅။
ေနာက္ထပ္လာမယ့္ လူထုတုိက္ပြႀကီးအတြက္ျပင္ေရးကုိ ဘယ္သူေတြတာ၀န္ယူမလဲ။ ဘယ္နည္းနာေတြနဲ႔ ျပင္ ၾကမလဲ။ ဓမၼတာပဲ ရွည္ၾကာတဲ့ လူထုတုိက္ပြႀကီးအတြင္းက ထြက္ေပၚလာတဲ့။ သက္ဆုိင္ရာ လူတန္းစား။ လူ႔အ လႊာအသီးသီးကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လက္ရွိတုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ ဥပေဒတြင္း။ ဥပေဒပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တက္ႂကြတဲ့ တုိက္ပြဲ၀င္ အစုအဖြဲ႔မ်ား။ တကုိယ္ေတာ္တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားစတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ားက ကုိယ္ႏုိင္ တဲ့၀န္ကုိထမ္းၿပီး ျပင္ဆင္ၾကရမွာပဲ။
ျပင္တဲ့နည္းနာကေတာ့ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းနဲ႔ေျပာင္လုပ္ငန္း နည္းႏွစ္နည္းနဲ႔ျပင္ၾကရမယ္ လုိ႔ယူဆတယ္။ေျပာင္ျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တရား၀င္ NLD ပါတီနဲ႔ အျခားပါတီမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳၿပီးရသမွ် အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်လုပ္ကုိင္ၾကရမွာပဲျဖစ္တယ္။ လ်ဳိ႕၀ွက္ျပင္ဆင္ေရးမွာေတာ့ ဥပေဒပ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား။ အစုအဖြဲ႔မ်ား။ တသီးပုဂၢလမ်ားနဲ႔ လ်ဳိ႕၀ွက္နည္းအရ။ စုစည္းထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔ တခုရွိသင့္တယ္။ ဒါမွသာ တျပည္လုံးလကၡဏာအရ လမ္းၫႊန္သေဘာထား။ စီမံခ်က္စတာေတြနဲ႔ လုိအပ္သလုိ ထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။
လ်ဳိ႕၀ွက္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြထဲက အေျခခံက်တဲ့အခ်က္အခ်ဳိ႔ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပရရင္ လ်ဳိ႕၀ွက္ေခါင္း ေဆာင္မႈေအာက္ရွိ လုိင္းအသီးသီးဟာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းသံဃာ၊ အမႈထမ္း၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္စတဲ့ လူထု လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအတြင္းက တက္ႂကြသူအမာခံမ်ားကုိ ေမြးျမဴစုစည္းတာ။ တက္ႂကြသူအမာခံေတြကုိ အေျခခံၿပီး လူတန္းစား။ လူ႔အလႊာအလုိက္ သမဂၢေတြဖြဲ႔စည္းတာ။ စစ္တပ္။ ရဲ၊ ၾကံဖြံ႔၊ မီးသတ္၊ ၾကက္ေျခနီစတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ေတြထဲမွာ ‘လူထုတုိက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး’ အင္အားစုေတြ လ်ဳိ႕၀ွက္စုစည္းတာပါပဲ။ အနိမ့္ဆုံး အားျဖင့္ ၾကားေနအင္အားစုမ်ား ရွိလာေအာင္ လုပ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒီလုိျပင္ဆင္ထားႏုိင္မွ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ သမဂၢေတြ၊ လူထုတုိက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး အစုေတြကုိ မဏၰိဳင္ျပဳၿပီး ေတာေရာၿမဳိ႔ပါမက်န္ လူထုပါ၀င္လာေရး ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိတယ္၊ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး အျဖစ္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကူးေျပာင္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ လက္ဦးမႈကုိလ်င္ျမန္စြာတုိးခ်ဲ႔ၿပီး အဆုံးအျဖတ္က်ခ်ိန္အထိ ဆုပ္ ကုိင္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ တုိက္ပြဲကာလအတြင္းမွာမွ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အ စည္းေတြကုိ အေရးေပၚ ဖြဲ႔စည္းရတာမ်ဳိးဟာ တုိက္ပြဲလုိအပ္ခ်က္ကုိ အခ်ိန္မီျဖည့္ဆီးႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအျဖစ္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကူးေျပာင္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ခက္တယ္။
ဒီလုိေျပာလုိ႔ အလုံးစုံျပင္ၿပီးမွ တုိက္ရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ဘူး။ လူထုတုိက္ပြဲဆုိတာ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ ႐ႈပ္ေထြးေလ့ရွိၿပီး ကုိယ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသလုိ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္တတ္တာမ်ဳိး ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ အေၾကာင္းအခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး စတင္ေပါက္ကြဲမယ္ဆုိတာလဲ ဘယ္သူမွ အတတ္သိႏုိင္တာမဟုတ္ဘူး။ တုိက္ပြဲ မျဖစ္ခင္ ျပင္ႏုိင္သမွ်ျပင္။ တုိက္ပြဲျဖစ္လာတဲ့အခါ ျပင္ဆင္ၿပီးသမွ်နဲ႔ အားျဖည့္၊ တုိက္ပြဲတြင္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနသစ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈအရလည္းထပ္ျပင္။ ျပင္ေနရင္းတုိက္ပြဲတုိက္ ဆုိတဲ့နည္းနဲ႔ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ေပါင္းစပ္ရတာမ်ဳိးလုိ႔ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ႀကဳိျပင္တာဟာ မျပင္တာထက္၊ ေနာက္က်ျပင္တာထက္ အက်ဳိးမ်ားတာအမွန္ပဲ။
၆။
ေနာက္ဆက္တြဲလူထုတုိက္ပြႀကီးအတြက္ ေျပာင္လုပ္ငန္း၊ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း နည္းႏွစ္နည္းနဲ႔ ျပင္ဆင္သင့္တယ္ လုိ႔ေျပာခဲ့ၿပီ။ ဒီႏွစ္ခုဟာအေပၚယံအရ လႈပ္ရွားရပုံမတူေပမဲ့ အတြင္းသေဘာအရ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ပဲျဖစ္တယ္။
တကယ္က ေျပာင္လုပ္ငန္းနဲ႔လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းဟာ တခုကုိတခုဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အျပန္အလွန္ ေထာက္ကူေနသာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒမဲ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ေလ။ ေျပာင္လုပ္ငန္း အတြက္ အက်ဳိးမ်ားေလပဲ။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေျပာင္လုပ္ငန္းကုိ မိမိရရ အသုံးခ်ႏုိင္ေလ။ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းကုိ က်ယ္ျပန္႔နက္ရွဳိင္းစြာလုပ္ႏုိင္ေလပဲ။
လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေျပာင္လုပ္ငန္းဟာ အျပန္အလွန္ကူးေျပာင္းတဲ့ သေဘာလည္းရွိတယ္။ တုိက္ပြဲစဥ္အတြင္း အခြင့္မသာတဲ့အခါ ေျပာင္လုပ္ငန္းဟာ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းအျဖစ္ကူး ေျပာင္းသြားေလ့ရွိၿပီး။ ေအာင္ပြဲရတဲ့အခါ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းဟာ ေျပာင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကူး ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ ဒီသေဘာကုိ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးကာလ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ လူထုတုိက္ပြဲမ်ားအတြင္းမွာ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။
၂၀၀၇ စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပုံႀကီး အတြင္းမွာလည္း သံဃာနဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ တုိက္ပြဲလုိအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္လုပ္ငန္းနဲ႔ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း အၾကားအဆက္အစပ္ကုိ အျပန္အလွန္ကူးေျပာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာ သတိျပဳ လုိက္မိတယ္။ ဒီလုိေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ လုပ္ႏုိင္တာဟာ လူထုတုိက္ပြဲအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာအေရး ေတာ္ပုံလႈပ္ရွားမႈမွာ ေျပာင္လုပ္ငန္းသေဘာက အဓိကလႊမ္းမုိးေနတယ္လုိ႔ ယူဆရ တယ္။ ဒီထက္ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔သာ ႀကဳိျပင္ထားႏုိင္ခဲ့ရင္ စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပုံႀကီး ကုိ ဒီထက္ပုိမုိအားျဖည့္ေပးႏုိင္မွာအမွန္ပဲ။
၇။
နိဂုံးခ်ဳပ္ရရင္ တပြဲခ်င္းအရ အာဏာကုိအသုံးခ်ၿပီး ျပည္သူအေပၚ အႏုိင္ယူေနတဲ့ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အတြင္းမွာ မုခ်က်ဆုံးရမယ့္ အေၾကာင္းတရားတခုပါရွိေနတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္သူကုိ ဖိႏွိပ္ဆန္႔က်င္တဲ့ ရပ္တည္မႈအမွားပဲ။ အဲဒီအမွားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အေတြးမွား၊ အျမင္မွား၊ အလုပ္မွားေတြကုိ အဆက္မျပတ္ က်ဴးလြန္ကာ ေနာက္ဆုံးက်ဆုံး ခန္းဆီ ဦးတည္ေစတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အလုိေလ်ာက္ က်ဆုံးမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ စည္း လုံးညီညြတ္တဲ့ လူထုအားနဲ႔ တုိက္ပြဲ၀င္မွ အၿပီးသတ္က်ဆုံးမွာျဖစ္တယ္။
တပြဲခ်င္းအရ အေရးနိမ့္မႈေတြ ႀကံဳေနရတဲ့ ျပည္သူလူထႀကီးအတြင္းမွာလည္း အဆုံး တေန႔ မုခ်ေအာင္ပြဲခံရမယ့္ အေၾကာင္းတရားတခုရွိေနတယ္။ အဲဒါက စစ္အုပ္စုလက္တဆုပ္ စာရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေအာက္က ျပည္သူ တရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဆင္ေရးဆုိတဲ့ ရပ္တည္မႈအမွန္တရားပဲ။ ဒီရပ္တည္မႈအမွန္တရား ကုိ အေၾကာင္းခံၿပီး ျပည္သူေတြဟာ အေတြးမွန္။ အျမင္မွန္။ လုပ္နည္းမွန္ေတြကုိရရွိၿပီး တပြဲခ်င္းအေရးနိမ့္မႈက ေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လွမ္းလာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ လက္ဦးမႈမဲ့ရာက ရွိရာသုိ႔ အဆက္မျပတ္တုိးခ်ဲ႔ၿပီး ေအာင္ပြဲကုိ အရယူႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။
တသက္စာ အမွား၀န္ထုပ္ႀကီးကုိ မခ်ိမဆန္႔ပုိးထားတဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ အမွန္တရားအရ အားေကာင္းေမာင္း သန္စုစည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔အားနဲ႔တြန္းရင္ စစ္အုပ္စုဘုံးဘုံးလဲရမွာပဲ။ ဒီအတြက္လုိအပ္သမွ်ကုိ ၀ုိင္း၀န္း ျပင္ဆင္ရင္း လာမယ့္တုိက္ပြႀကီးကုိ ႀကဳိၾကဦးစုိ႔။

ကုိရင္ေဒါင္း

No comments: